Quan niệm về cuộc sống

Tự trọng, yêu bản thân, kỷ luật và tuân thủ pháp luật, tốt bụng, khiêm tốn, xuất sắc, trung thực và siêng năng

Chế độ xem doanh nghiệp

Tiến lên phía trước trong sự đoàn kết, làm việc chăm chỉ và đồng hành, vượt lên phía trước, tìm kiếm sự thay đổi và đổi mới, tầm nhìn quốc tế, tầm nhìn xa

Chế độ xem nhóm

Chính trực, hợp tác và phát triển đôi bên cùng có lợi, đào tạo đi đầu, quản lý được bổ sung, kế thừa quá khứ và mang tính dũng cảm